KVKK

<p style="text-align: center;"><strong>RENTACARBANK (ERÇAĞLAR GRUP OTOMOTİV) ŞİRKETİ<br>
        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>İşbu Aydınlatma Metni,&nbsp;<strong>RENTACARBANK (ERÇAĞLAR GRUP OTOMOTİV)</strong> Şirketi
    (“”<strong>Şirket</strong>”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
    (“<strong>Kanun</strong>”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak
    aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.</p>
<p><em>Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında
        işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.otokiralamasepeti.com.tr] adresinde yer
        alan </em><strong>RENTACARBANK (ERÇAĞLAR GRUP OTOMOTİV) </strong><em>Şirketi</em>&nbsp;Kişisel Verilerin
    Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.</p>
<ol>
    <li><strong>a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri</strong></li>
</ol>
<p>Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.
    İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel
    verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
    işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.</p>
<ol>
    <li><strong>b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları</strong></li>
</ol>
<p>Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde
    <strong>Şirket</strong>
    tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,
    kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili
    kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin
    planlanması ve icrası, <strong>Şirket</strong> tarafından sunulan ürün
    ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların
    iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
    yürütülmesi, <strong>Şirket</strong> tarafından yürütülen ticari
    faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından
    gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
    yürütülmesi, <strong>Şirket</strong>‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve
    <strong>Şirket</strong>‘in ve <strong>Şirket</strong>‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik
    ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.</p>
<ol>
    <li><strong>c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları</strong></li>
</ol>
<p>Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,
    <strong>Şirket</strong>
    tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,
    kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili
    kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin
    planlanması ve icrası, <strong>Şirket</strong> tarafından sunulan ürün
    ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların
    iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
    yürütülmesi, <strong>Şirket</strong> tarafından yürütülen ticari
    faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından
    gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
    yürütülmesi, <strong>Şirket</strong>‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve
    <strong>Şirket</strong>‘in ve <strong>Şirket</strong>‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik
    ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde <strong>Şirket</strong>’in
    iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar
    ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.</p>
<ol>
    <li><strong>d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması</strong></li>
</ol>
<p>Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi <strong>Veri Sahipleri Tarafından
        Hakların Kullanılması başlığı altında </strong>belirtilen
    yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz
    tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün
    içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.</p>
<p>Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:</p>
<ul>
    <li>Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,</li>
    <li>Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,</li>
    <li>Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,</li>
    <li>Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,</li>
    <li>Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
        bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
        verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,</li>
    <li>Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
        olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
        hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
        bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
        kişilere bildirilmesini isteme,</li>
    <li>İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
        analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
        çıkmasına itiraz etme,</li>
    <li>Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
        talep etme.</li>
    <li>Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
    </li>
    <li>Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,</li>
    <li>İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,</li>
    <li>Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli
        ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
        meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi
        ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,</li>
    <li>Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak
        Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,</li>
    <li>hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.</li>
    <li>Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda
        veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri
        bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:</li>
    <li>Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine
        ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından
        tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili
        faaliyetler kapsamında işlenmesi.</li>
    <li>Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek
        suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.</li>
    <li>Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu
        güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini
        veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla,
        sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
        kapsamında işlenmesi.</li>
    <li>Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu
        güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik
        olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları
        tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
        kapsamında işlenmesi.</li>
    <li>Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz
        işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri
        tarafından işlenmesi.</li>
</ul>
<p><strong>Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması</strong></p>
<ul>
    <li>Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [www.otokiralamasepeti.com.tr] linkinde yer alan
        “&nbsp;<em>Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form&nbsp;</em>”u
        kullanabileceklerdir.</li>
    <li>Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle
        birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:</li>
    <li>Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı
        ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Atıf bey mah. 5/3 sokak no:7 daire:1 Gaziemir / İZMİR-Türkiye]
        adresine iletilmesi,</li>
    <li>Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.</li>
    <li><strong>Şirket</strong>, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde
        söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da
        öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.
        Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde
        bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına
        noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.</li>
    <li>Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme
        alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen
        ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.</li>
    <li><strong>Şirket</strong>, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri
        sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep
        edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel
        veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.</li>
</ul>
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Adres

Atıf bey mah. 5/3 sokak no:7 daire:1 Gaziemir / İZMİR

Telefon

+90 (850) 441 90 35

Fax

+90 (850) 441 90 35

E-Posta

[email protected]

BİZE YAZIN

BUGÜNKÜ ZİYARETÇİ SAYISI

396

 

 

TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI

775404

image image

ERÇAĞLAR GROUP GÜVENCESİYLE, ÖDEMELERİNİZ %100 GÜVENLİDİR.